Vitajte na stránke ProMind.sk - štatistické spracovanie dát. Cieľom webu je ponúknuť služby v oblasti štatistickej analýzy dát, najmä do záverečných (diplomových, bakalárksych, dizertačných, atestačných) prác. To v sebe okrem iného zahŕňa aj prehľadné, štatistické spracovanie výsledkov výskumu do tabuliek a grafov. Ponúkame tiež konzultáciu použitých výskumných metód, v neposlednom rade zber dát pomocou online dotazníka.

Do predmetu štatistického spracovania dát patria metódy deskriptívnej (popis dát) a induktívnej (zovšeobecňovanie a extrapolácia získaných údajov z analýzy dát) štatistiky. K práci s dátami neodmysliteľne patrí aj ich grafické znázornenie, kde ponúkame ich spracovanie do prehľadných grafov, ktoré uľahčia interpretáciu výsledkov výskumu.

Na štatistické spracovanie dát používame program IBM SPSS version 21, ktorý patrí v tejto oblasti k jedným z najpoužívanejších. Jeho zaujímavou alternatívou je program PSPP, narozdiel od svojho komerčného dvojčaťa je voľne šíriteľný a môžete si ho stiahnuť na tejto stránke. Daňou za jeho voľnú dostupnosť je obmedzená funkcionalita, ktorá sa však s každou aktualizáciou vylepšuje a bežný užívateľ si možno ani nevšimne chýbajúce funkcie. Nespornou výhodou programu je plná kompatibilita s komerčným IBM SPSS.

Mimo vyššie uvedenú základnú ponuku, poskytujeme tiež možnosť vytvorenie online dotazníka, či už na základe Vašeho návrhu alebo po konzultácii, umiestneného na doméne www.promind.sk, ktorý uľahčí zber výskumných dát, pri typoch výskumu, kde je to možné.

Na základe Vašich požiadaviek je tiež možné naprogramovať "test", ktorý budete vo Vašom výskume používať. Momentálne vytvárame jednoduché testy (ako napríklad test, ktorý meria reakčný čas, na určitý zobrazovaný podnet) v programovacom jazyku Delphi, náhľad niektorých testov bude čoskoro k dispozícii na našom webe.

V neposlednom rade Vám vieme poradiť, akým spôsobom sa vydať pri návrhu Vášho výskumného projektu, ako si poradiť s formuláciou hypotéz, voľbou metód a atď., preto budeme veľmi radi, keď sa na nás obrátite s akoukoľvek otázkou.

 

ProMind.sk