Ponúkame:ProMind.sk - služby


● konzultáciu pri voľbe a zostavení metódy (dotazníka, testu)

Voľba vhodnej metódy a jej správne použitie je jedným zo základných predpokladov kvalitného výskumu. Ak potrebujete poradiť pri voľbe metódy, prípadne pomôcť s jej návthom, neváhajte sa na nás obrátiť. V prípade, že uvažujete, že vo Vašom výskume použijete vlastný test prezentovaný na počítači, ponúkame Vám možnosť naprogramovať Vám ho na mieru podľa Vašich predstáv v programovacom jazyku Delphi.


● možnosť zberu dát prostredníctvom dotazníka na webe, ktorého ukážku si môžete pozrieť tu

V niektorých typoch výskumu je možné zbierať dáta pomocou online dotazníka na webe. Ponúkame Vám možnosť vypublikovať takýto dotazník na stránke www.promind.sk a následne ho rozoslať respondentom. Táto možnosť ponúka komfortný a rýchy zber dát bez pracného prepisovania, ktoré spravidla sprevádza zber dát pomocou klasického - papierového dotazníka.


● štatistické spracovanie údajov (deskriptívna, induktívna štatistika)

Metódy deskriptívnej a induktívnej štatistiky tvoria základ pre analýzu a interpretáciu dát do záverečnej práce. Zatiaľ čo deskriptívna štatistika poskytuje prehľad o získaných údajoch, induktívna štatistika nám umožuje zovšeobecovanie záverov na základe informácií získaných z náhodných vzoriek.


● výstupy vo forme prehľadných grafov a tabuliek

Neodmysliteľnou súčasťou kvaliného spracovania dát a ich zmysluplnej interpretácie je ich grafické znázornenie. Tu ponúkame celú škálu zobraznení dát v grafoch, podľa charakteru dát, za účelom efektívneho sprostredkovania informácií získaných vo výskume.


● konzultácie pri interpretácii výsledkov

Okrem štatistickej analýzy dát je veľmi dôležitá ich interpretácia v kontexte Vášho výskumu. Aj v tejto oblasti Vám ponúkame možnosť konzultácie a podpory v oblasti vhodnej interpretácie výsledkov.

 

Cena spracovania dát závisí od rozsahu poskytnutých služieb. Odhad ceny Vám poskytneme po zadaní Vašej objednávky na základe ktorej bude možné stanoviť cenovú ponuku.